Terms and Conditions

Sorry, we prepare the content of this document.
Until the translation will be done, please, refer to the Slovak version following.
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Mloks, spol. s r. o. a užívateľom rezervačného systému Resitnow prostredníctvom internetovej stránky www.resitnow.com na základe zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Mloks, spol. s r. o. a užívateľom rezervačného systému Resitnow.

I. Vymedzenie pojmov

1 Poskytovateľ je spoločnosť Mloks, spol. s r. o., Tučkova 15, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46768815, DIČ: 2023586081, IČ DPH: SK2023586081, Reg. Okr. súd. BA I., oddiel: sro, vložka č. 83442/B, č.ú.: 2000298790/8330, Fio banka, a.s.

2 Systém je internetová stránka s internetovou adresou www.resitnow.com, ktorú vytvoril a prevádzkuje Poskytovateľ.

3 Užívateľ je každá osoba, ktorá sa zaregistruje do Systému a vytvorí aspoň jednu Licenciu.

4 Stránka užívateľa je internetovou stránkou Užívateľa nezávislou od Systému na ktorej môže byť zobrazovaná časť Systému zobrazujúca sa klientom Užívateľa (ďalej aj ako "klientská časť Systému").

5 Licencia je povolenie prístupu k špecifickým internetovým stránkam, ktoré obsahujú súbor informácií zadaných Užívateľom, jednotlivé nastavenia a prístup k správe Licencie, ako aj možnosť implementácie klientskej časti Systému do Stránky užívateľa

6 Zmluva predstavuje zmluvu o poskytovaní služieb Užívateľovi prostredníctvom Systému zo strany poskytovateľa.

II. Predmet zmluvy

1 Užívateľ je oprávnený využívať služby Systému prostredníctvom internetu.

2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre Užívateľa prevádzkovať služby súvisiace s prevádzkou Systému.

3 Poskytovateľ bude poskytovať Užívateľovi prístup do Systému nepretržite, tzn. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technologické prestávky, počas ktorých môže byť Systém nedostupný alebo dostupný iba v obmedzenom rozsahu.

4 Užívateľ berie na vedomie, že registráciou mu vznikajú práva a povinnosti voči Poskytovateľovi a vyhlasuje že údaje pri registrácii sú pravdivé.

5 Poskytovateľ a Užívateľ súhlasia s elektronickou komunikáciou ako formou zasielania elektronických dokumentov.

6 Pre prístup k Systému má Užívateľ prihlasovacie meno a heslo.

7 Technickým predpokladom využitia služieb a funkcionalít Systému je funkčné pripojenie Užívateľa na internet a využívanie niektorého z internetových prehliadačou s podporou Javascriptu, za predpokladu že je tento v prehliadači povolený. Sú to najmä Internet Explorer ver. 9, Firefox ver. 2, Safari ver. 3, Chrome ver. 3, Opera ver. 9.64. Na využitie prepojenia Systému a internetovej stránky Užívateľa je nevyhnutná dostupnosť spojenia medzi takouto stránkou a Systémom prostredníctvom internetu.

III. Uzavretie zmluvy

1 Užívateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu na základe registrácie prostredníctvom registračného formuláru na internetovej stránke Systému.

2 Zmluva vzniká okamihom úspešného vykonania všetkých krokov registrácie nasledovne:
a) zadaním platných a pravdivých údajov Užívateľom,
b) vyjadrením súhlasu so znením týchto obchodných podmienok,
c) akceptáciou ceny za poskytovanie služieb Systému,
d) aktiváciou registrácie prostredníctvom aktivačného odkazu zaslaného do elektronickej pošty Užívateľa,
e) vytvorením Licencie.

IV. Dohoda o cene, spôsob a termíny úhrad

1 Poskytovateľ je oprávnený účtovať Užívateľovi ročný poplatok za licenciu Systému. Cena za prístup je uvedená pri objednávke licencie a platí od 30. kalendárneho dňa po uskutočnení objednávky, najskôr však po uplynutí 14 kalendárnych dní.

2 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť cenu podľa bodu IV.1. Na túto zmenu je Poskytovateľ povinný upozorniť Užívateľa prostredníctvom e-mailu na jeho adresu najneskôr 30 dní pred platnosťou novej ceny. Ak užívateľ neakceptuje novú cenu, môže zmluvu vypovedať prostredníctvom voľby "odstrániť" v zozname Licencií v Systéme.

3 Poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať cenu uvedenú v bode IV.1 raz ročne.

V. Práva a povinnosti užívateľa

1 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je osobou, ktorá výhradne vytvára, spravuje a prevádzkuje Systém a že za údaje sprostredkované Systémom nenesie žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť a úplnosť.

2 Užívateľ súhlasom s týmito podmienkami zároveň potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľom s cieľom využívať Systém v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3 Užívateľ súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Poskytovateľovi výhradne za účelom využitia pre vnútorné účely Poskytovateľa.

4 Užívateľ sa zaväzuje udržiavať fukčnú e-mailovú adresu, aby bola zabezpečená možnosť komunikácie v súvislosti s používaním Systému. Pre fungujúca komunikáciu je užívateľ povinný zabezpečiť jej pravidelnú kontrolu, dostatočnú kapacitu pre prijatie e-mailu s objemom dát minimálne 2 MB, priechodnosť správ zo Systému cez akékoľvek filtre správ a potrebný softvér pre zobrazenie obsahu.

5 Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb Systému sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a/alebo dobrými mravmi, nesmie teda žiadnym spôsobom:
a) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
b) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
c) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
d) rozširovať alebo inak propagovať detskú pornografiu;
e) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek inú formu konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, a všeobecne záväznými právnymi predpismi;
f) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
g) obchádzať vyššie uvedené zákazy;
h) vykonávať takú činnosť, ktorá by mala za následok poškodenie Systému a/alebo zneužitie a/alebo využitie informácií uložených v Systéme tretími stranami.

6 Užívateľ má právo vložiť do Systému vlastné objekty (ďalej označené ako "príspevky"). Užívateľ týmto vyhlasuje, že takéto príspevky vytvoril sám alebo má iné právo na ich používanie a je si vedomí, že Poskytovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľom. Užívateľ nemá za jeho príspevky do Systému nárok na žiadnu autorskú odmenu.

7 Každý Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje nastavenia, príspevky a informácie, ktoré vloží do Systému a nebude využívať služby Systému na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8 Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť do Systému ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších Užívateľov alebo iné osoby.

9 Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Poskytovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nesmie spostredníctvom Systému propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Poskytovateľovi.

10 Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len také fotografie a obrázky, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora, resp. iný preukázateľný nárok na používanie.

11 Užívateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12 Užívateľ súhlasí so zasielaním reklamných informácií zo strany poskytovateľa a správcu.

13 Užívateľ je zodpovedný za svoje prihlasovacie údaje a aj za to komu prihlasovacie údaje poskytne. V prípade zistenia neoprávneného užívania prihlasovacieho mena a hesla Užívateľa si užívateľ môže heslo zmeniť. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom.

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa

1 Poskytovateľ je povinný poskytovať služby spojené s prevádzkou a správou Systému riadne, včas a podľa ustanovení bodu II.2.

2 Poskytovateľ je povinný vynaložiť všetko potrebné úsilie na to, aby všetky funkcie portálu boli poskytované Užívateľovi na najkvalitnejšej možnej úrovni. Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a 100 %%% zabezpečenia portálu.

3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za hardvér a softvér užívateľa, chyby, straty dát spôsobené nesprávnou manipuláciou, poruchy a vady spôsobené treťou stranou, transportnou sieťou, či vyššou mocou. Zároveň poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby na Stránke užívateľa, ktoré by viedli k znemožneniu zobrazenia klientskej časti Systému.

4 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku, využívaním údajov a iného hmotného alebo nehmotného majetku, alebo za nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, alebo neschopnosti používať službu, kvôli neoprávnenému prístupu a to aj vtedy, ak bol Poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd.

5 Poskytovateľ sa zaväzuje technologicky zabezpečiť portál pred narušením zo strany tretej osoby alebo Užívateľa všetkými dostupnými prostriedkami, ktoré sú vzhľadom na charakter Systému a údaje v ňom zhromažďované obvyklé. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek narušenie funkčnosti portálu zo strany tretej osoby alebo Užívateľa, ktoré vzhľadom na všetky objektívne okolnosti poskytovateľ nemohol vopred predvídať.

6 Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať informácie o aktivitách užívateľa, údaje o jeho internetovom prehliadači, IP adresu a ďalšie údaje slúžiace na vylepšovanie funkčnosti portálu, na štatistické účely a plnenie povinností Poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z platných a účinných všeobecne záväzných predpisov.

7 Poskytovateľ nie je vlastníkom zobrazovaných údajov a tým pádom nenesie zodpovednosť za správnosť, rozsah a úplnosť zobrazovaných údajov.

VII. Podmienky a spôsob reklamácie

1 Užívateľ je oprávnený si uplatniť reklamáciu vád prístupu k portálu v lehote do 3 dní od výskytu vady a to prostredníctvom e-mailu na adresu support@resitnow.com.

2 Užívateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla. Za vadu sa nepovažujú chyby údajov v zmysle bodu VI.7.

3 Reklamácia užívateľa sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku portálu a užívateľ nebude mať prístup k portálu po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

4 Poskytovateľ je povinný doručiť užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí byť doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie.

5 V prípade, ak je reklamácia užívateľa v súlade s bodom VII.3 opodstatnená, Poskytovateľ poskytne užívateľovi 100 %%% zľavu z 1/12 ceny služby na ďalšie obdobie, nasledujúce bezprostredne po období v ktorom sa vada v súlade s bodom VII.3 vyskytla. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Užívateľa informovať.

VIII. Ostatné dojednania

1 Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2 Komunikácia medzi poskytovateľom a užívateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia užívateľa a poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

3 Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

4 Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce zo zmluvy alebo porušenie jej povinností, zánik zmluvy alebo jej neplatnosť, zmluvné strany sa zaväzujú prednostne riešiť dohodou.

5 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo úplne nahradiť tieto obchodné podmienky. Túto zmenu je poskytovateľ povinný zverejniť a/alebo elektronicky zaslať užívateľovi najneskôr 30 dní pred platnosťou nových obchodných podmienok. Vzájomné vzťahy užívateľa a poskytovateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými obchodnými podmienkami. Ak Užívateľ neakceptuje zmenené obchodné podmienky, môže vypovedať zmluvu prostredníctvom voľby "odstrániť" pre danú licenciu v zozname licencií v Systéme.

6 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Minimálna lehota, na ktorú možno zmluvu uzavrieť je jeden rok.

7 Zmluva môže zaniknúť:
a) Na základe výberu voľby odstrániť licenciu v zozname licencií zo strany užívateľa zanikne zmluva k poslednému dňu aktuálneho obdobia.
b) Neakceptovaním zmenenej ceny Užívateľa v zmysle bodu IV.2.
c) Neakceptovaním zmenených obchodných podmienok zo strany Užívateľa v zmysle bodu VII.3.
d) Výpoveďou zo strany Užívateľa bez uvedenia dôvodu s okamžitou platnosťou po doručení výpovede Poskytovateľovi.
e) Výpoveďou zo strany Poskytovateľa bez uvedenia dôvodu s okamžitou platnosťou po odoslaní výpovede na e-mailovú adresu Užívateľa.

8 V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), má užívateľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Odstúpenie od zmluvy pre konkrétnu licenciu môže vykonať Užívateľ prostredníctvom voľby "odstrániť" v zozname licencií alebo písomnou formou, kedy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii Licencie, Užívateľa a Poskytovateľa a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené do sídla Poskytovateľa na náklady a zodpovednosť Užívateľa. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie dokument o odstúpení od zmluvy podpísaný užívateľom. Pre písomné odstúpenie od zmluvy môže užívateľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak sa má začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak užívateľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, postupuje sa v súlade s § 4 ods. 6 zákona.


Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č.102/2014 Z. z.

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)Mloks, spol. s r. o.
Tučkova 15
821 05 Bratislava
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na poskytovanie služieb Systému Resitnow.


Licencia č. ......................................


Meno a priezvisko: ........................................................


Adresa: ...................................................................


Kontakt: ...................................................................
Dátum: ....................................


Podpis: ...................................
Prečítal/a som si a súhlasím so všeobecnými podmienkami v plnom rozsahu.